2011. április 4-5.

A Nemzeti Drogmegelőzési Iroda ezen a rendezvényen alkalmat kívánt teremteni arra, hogy mérleget vonjunk a KEF-ek elmúlt 10 esztendőre visszatekintő munkájáról, ahol az elért eredmények, sikerek mellett a résztvevők rávilágíthatnak a hiányosságokra is. A konferencia sikerét mutatja, hogy a két nap során közel 70 fő részvételével lebonyolított rendezvényen a szakemberek műhelymunka keretében a múlt értékelése mellett az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan javaslatok sokaságát fogalamzták meg. A konferencián elhangzott előadások mellett a későbbiekben a szekciómunka folyamán elhangzottak innen letölthetők...

„Helyzet-Kép”

A helyi közösségek szerepe az addiktológiai ellátások szervezésében
(beszámoló a konferenciáról)


2011. április 4-5-én a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda szakmai egyeztetésre, közös útkeresésre hívta a vele 2001 óta szoros együttmőködésben dolgozó Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok képviselőit. A „Műhely-konferencia” cím is ezt a kitőzött célt, valamint az alkalmazni kívánt munkamódszert volt hivatott megjeleníteni, amit a résztvevők visszajelzései alapján sikerült is megvalósítani.
A rendezvényt Dr. Grezsa Ferenc, a Nemzeti Drogmegelızési Iroda új irodavezetőjének bemutatkozó előadása nyitotta meg, majd a Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviseletében Téglásy Kristóf fıosztályvezetı és Müller Éva főosztályvezető-helyettes köszöntötte az egybegyűlteket és tájékoztatta őket a Minisztériumnak a kábítószerügyi koordinációt, KEFeket és a KAB pályázatokat érintı terveiről, azok megvalósításának ütemezéséről. Ezután Dr. Buda Béla tartott előadást az együttmőködés és a szociális marketing szükségességéről, a közösségi és szakmai erőforrásokban rejlő lehetőségekről, azok kiaknázásának módjáról. Szintén – mondhatni gondolatébresztı – elıadást tartott az Iroda két munkatársa. Az elsı napon Fehér Richárd a Fórumok elmúlt 10 évét foglalta össze, míg a másodikon Burszki Mónika az NDI szerepét mutatta be a KEFek életében. Ez utóbbi prezentációban került bemutatásra az NDI tervezett, új regionális tanácsadói hálózata is, melynek véleményezésére az Iroda felkérte a jelenlévıket. A konferencia lényegei elemei azonban kétségkívül a – földrajzi elhelyezkedés alapján 3 csoportra tagolt – szekcióülések voltak. A résztvevık a vitaindító előadások után közösen „ötleteltek”, és fogalmazták meg nehézségeiket, eredményeiket és jövıbeni elvárásaikat. A csoportokban nagyon sok egyéni gondolat, tapasztalat fogalmazódott meg, de voltak közös, egységes észrevételek is.

Az első nap témája a KEFek eddigi munkájának értékelése volt, ahol mindenki kihangsúlyozta, hogy az önkormányzat bevonása, szerepvállalása elsődleges a Fórum munkájának sikerességéhez. Ezzel kapcsolatban felmerült még, hogy továbbra is hátráltató tényezı, hogy a KEF „virtuális” szervezet, jogi státusszal nem rendelkezik, létjogosultságága nincs jogszabályban meghatározva, nincsen legalább egy ½ állású koordinátor, valamint a pályázati finanszírozás, és az önkormányzatok változó anyagi támogatása is bizonytalanságot teremt. A második nagy kérdéskör maga a KEF tagság volt, ahol szintén egyöntető véleményként fogalmazták meg a jelenlévők az összes érintett szereplő bevonásának és kellő motiválásának, és a köztük lévő szemléleti konszenzusnak a szükségességét. Megegyeztek abban is, hogy építeni kell a már meglévő (jelzőrendszeres és ellátó) rendszerekre, és ezek figyelembevételével, közösen kell koncentrálni a jövőbeni fejlesztésekre.

Kedden a Fórumok jövıképéről, és ezen belül is - az előadásban bemutatott – regionális tanácsadókkal kapcsolatos elvárásokról és feladatokról folytattak eszmecserét a munkatársak. Itt is sok ötlet született, de a fıbb elemekben, mint a tanácsadó iskolai végzettsége, szakmai tapasztalata, konkrét kötelességei, feladatai (elsősorban közvetítő szerep) a KEFek és az NDI felé, valamint minősítésének kritériumai, nagyjából mindenki egyetértett. Minden csoportban felmerült a tanácsadó és a KEF elnevezések - az új mentálhigiénés, egészségfejlesztési szemléletnek és tényleges feladatoknak megfelelő – megváltoztatásának igénye. A Fórumok képviselői jelezték továbbá, hogy a jövőben nagyobb beleszólást szeretnének az őket érintı pályázatok kidolgozásának folyamatába.

A „Műhely-konferencia” zárásaként összegzésre kerültek a két napban elhangzott vélemények, javaslatok, valamint Téglásy Kristóf főosztályvezető is válaszolt a hozzá feltett, a Minisztériumot érintő kérdésekre. A résztvevő KEF képviselők és az NDI munkatársainak beszámolói alapján a rendezvény eredményes volt, sikeresen megalapozta a jövőbeni – remélhetőleg ismét sok évre szóló – közös együttmőködést.

Róna Kinga

  Kapcsolódó fájlok

  • burszki mónika előadása

  • dr. buda béla előadása

  • fehér richárd előadása kiegészítés

  • fehér richárd előadása

  • osszefoglalo_honlapra_vegleges

  • program_helyzet_kep

Ajánlott böngésző: Google Chrome 60.0.3112.113, Firefox 55.0.3 Ajánlott felbontás: 1366x768px