Szervezeti változás

Forrás: Kef.hu

A Kormány 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról.

5. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása


7. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(7) A Főigazgatóság ellátja a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendeletben számára meghatározott feladatokat.” (2) Az R2. a következő 8. §-sal egészül ki: „8. § (1) A 2019. július 31-én hatályos 5. § (1) bekezdés j) és k) pontja, valamint 5. § (10) bekezdése szerinti drogpolitikai közfeladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2019. augusztus 1-jétől a Főigazgatóság jogutódja beolvadásos kiválással a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK). A jogutódlással kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Főigazgatóság és az NNK közötti, 2019. július 31-ig megkötendő átadás-átvételi megállapodás rögzíti. (2) A  2019. július 31-én a  Főigazgatóság feladatkörébe tartozó kábítószerügyi pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében 2019. augusztus 1-jétől a Főigazgatóság jogutódja beolvadásos kiválással az  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a  továbbiakban: EMET). Az  EMET-hez kerülő közfeladatok ellátására foglalkoztatott kormánytisztviselők foglalkoztatási jogviszonya – a kormányzati igazgatási szerv érintett szervezete, illetve tevékenysége esetében bekövetkező változás miatti jogviszonyváltásra tekintettel – a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 114.  § (1)  bekezdése alapján 2019. augusztus 1-jén közalkalmazotti jogiszonnyá alakul át. A jogutódlással kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Főigazgatóság és az EMET közötti, 2019. július 31-ig megkötendő átadás-átvételi megállapodás rögzíti.” (3) Az R2. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. (4) Hatályát veszti az R2. a) 5. § (1) bekezdés j) pontjában a „társadalmi felzárkózási és drogpolitikai” szövegrész, b) 5. § (1) bekezdés k) és l) pontja, c) 5. § (4) bekezdése, d) 5. § (4a) bekezdése, e) 5. § (10) bekezdése, f) 5/B. §-a.
6. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
8. § A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
4. alcíme a következő 6/F. §-sal egészül ki: „6/F. § Az NNK drogpolitikai feladatai körében
5348 MAGYAR KÖZLÖNY • 2019. évi 130. szám
a) adatgyűjtéssel, elemzések végzésével elősegíti a drogpolitikai stratégiai döntések megalapozását, közreműködik irányelvek és standardok kifejlesztésében a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásához, b) közreműködik a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásában, biztosítja a megvalósítás szakmai támogatását, c) koordinálja a megelőző-felvilágosító szolgáltatások rendszerének működését, ennek keretében kapcsolatot tart az elterelésben érintett szolgáltatókkal, d) ellátja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal kapcsolatos feladatok koordinációját, e) igazolja, hogy a  szenvedélybetegek közösségi alapellátását, alacsonyküszöbű ellátását, nappali ellátását vagy számukra megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző szociális szolgáltatók, intézmények, fenntartók szenvedélybetegség megelőzése érdekében végzett célzott prevenciós programjai megfelelnek-e a  Nemzeti Drogellenes Stratégiában foglalt céloknak, és összhangban állnak-e a célzott prevenciós célú hazai pályázatokkal.”

Amennyiben elérhetőségeink változnak,  a kef.hu honlapon tájékoztást adunk ennek részleteiről.

  Kapcsolódó fájlok

  • mk_19_130

Ajánlott böngésző: Google Chrome 60.0.3112.113, Firefox 55.0.3 Ajánlott felbontás: 1366x768px